Page 7 - Nyhedsbrev november 2020 nr.51
P. 7

Specialiserede anlæg
                                        De specialiserede anlæg omfatter:
                                        En 180 meter langt wakeboard ka-
                                        belbane, open water trekantbane,
                                        open water svømmebane (400 m
                                        + 750/1500 m), kajakpolobane,
    ANDET PROJEKT!           Aqtiv Esbjerg Strandprojektet    kombineret SUP-/ vandpolobane,
    Ny bydel i Esbjerg får et kæmpe   deles op i fire tiltag med forskellig  havkajakteknikbane, kajak-, kano-
    vandaktivitetsmekka, der skal    karakter:              , SUP-slalom, SUP yoga cirkel,
    vise vandsportens muligheder                      50 m svømmebaner og militær
    frem for den almindelige borger.  Støttepunkt og flydepontoner    svømme-forhindringsbane.
                      På terræn oven på diget etableres
    Projektet Aqtiv i Esbjerg Strand er  en 468 m2 overdækning, der ska-  Basisteknikanlæg
    en del af Esbjerg Kommunes over-  ber ly og læ for brugerne, et 90 m2  Basisteknikanlægget består af:
    ordnede plan, der skal sikre byens  depot til udstyr, opholdspladser og  Flydebøjer, målbøjer, slalombøjer,
    borgere bedre adgang til havet, og  cykelstativer. Carvet ind i digean- øbøjer, minibaner, formidling og
    som skal blive det nye centrum   lægget etableres en 70 m2 bygning  livredningsredskaber.
    for maritime fritidsaktiviteter,  med støttefunktion med toiletter,
    skabe nye byrum og rekreative    omklædning, sauna og et mindre   Vandagility anlæg
    udflugtsmål i den blå natur. Lokale grejdepot. Foran bygningen etab-  Vandagility anlægget omfatter:
    og Anlægsfonden støtter projektet  leres en delvist overdækket patio  Flydende øer, flyderør, lodrette
    med 4.8 mio. kr.          på 290 m2, med direkte adgang    søjlebøjer med forhindringer
    Projektområdet Esbjerg Strand    til Aqtiv anlægget på vandet, via  imellem.
    består af et inddæmmet havneom-   broanlæg og vandtrappe.
    råde på totalt 20 ha. Digeanlæg og                          (Sakset fra loa-fonden.dk)
    havneslusen udgør 4 ha, den kun-
    stige ø midt i bassinet, hvor det
    Maritime Center bygges, er 6 ha,
    og havnebassinet har en vandflade
    på totalt 10 ha. Den lavbundende
    del af havnebassinet på 4 ha (altså
    40.000 m2) dedikeres til projekt
    Aqtiv Esbjerg Strand.

      VIDSTE DU


         AT...


           FÆLLESKONTORET TILBYDER TELTE TIL LEJE?     Vi har to telte a 6 x 6 meter i kraftig kvalitet som står på en trailer, lige til at koble på bilen og køre afsted
     med.
     De kan stilles op hver for sig eller samlet som 6 x 12 meter. De er nemme at slå op. men kræver dog nogle
     stykker, da de vejer godt til.
     De koster kr. 750,- for en weekend.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12