Page 12 - Nyhedsbrev november 2020 nr.51
P. 12

IMAMLOV FØRTE TIL ÉT AFSLAG PÅ TRE ÅR
    En TV-udsendelse i 2016, hvor    paragraffer kun er blevet brugt   ”Det her er en hovsa-lovgivning
    en imam talte imod demokratiet,   en enkelt gang siden 2017 til at  med drastiske konsekvenser.
    førte til, at Folketinget ændrede  give en forening afslag på at leje  Under påvirkning af en enkelt
    en række love. I medierne blev det et lokale. Trods øget tilsyn har  TV-udsendelse vil man på kort
    kaldt imam-pakken.         ingen kommuner brugt loven til   tid ændre en lov, hvor vi sidst, den
                      at fratage foreninger deres tilskud,  skulle revideres, brugte to år på at
    Den centrale ændring i folkeop-   og der er heller ingen kommuner,  forberede ændringerne.
    lysningsloven var denne tilføjelse:  som vurderer, at der er foreninger,
    ”Foreninger, hvis formål eller   som er holdt op med at ansøge    Regeringen vil løse et problem,
    adfærd modarbejder eller under-   om støtte eller lokaler som følge af som stort set ikke eksisterer.
    minerer demokrati eller grund-   lovændringen. Mange kommuner    Foreningerne omkring Grimhøj-
    læggende friheds- og menneske-   skriver desuden i de uddybende   moskeen modtager ikke længere
    rettigheder, kan ikke ydes tilskud  svar i spørgeskemaundersøgelsen,  støtte. Med den nuværende lov har
    eller anvises lokaler efter denne  at de ikke har haft udfordringer  kommunerne alle de nødvendige
    lov."                med antidemokratiske foreninger.”  midler til at forhindre støtte til
                                        religiøs-ekstremistisk propaganda”
    Nu har Videnscenter for Folkeop-  Vifo-undersøgelsen viser til    siger formanden for Dansk Folke-
    lysningen – for Kulturministeriet  gengæld, at to ud af tre kommu-   oplysnings Samråd.
    - kortlagt kommunernes imple-    ner har intensiveret deres tilsyn.
    mentering af lovændringen og    Opgaven har ikke været simpel:           (Sakset fra www.dfs.dk)
    undersøgt, hvilken effekt de nye
    regler har haft. Det er sket gennem ”9 ud af 10 kommuner angiver
    en landsdækkende spørgeskema-    i spørgeskemaundersøgelsen, at
    undersøgelse blandt alle landets  de i større eller mindre grad har
    kommuner og uddybende casestu-   oplevet udfordringer i forbindelse
    dier i fire kommuner.        med at implementere lovændrin-
                      gen, og næsten halvdelen af disse
    I en pressemeddelelse skriver Vifo: kommuner (44 pct.) er i tvivl om,
                      hvordan loven skal fortolkes,” står
    ”Resultaterne fra spørgeskema-   der i Vifo’s pressemeddelelse.
    undersøgelsen viser, at de nye


      VIDSTE DU


         AT...


        FÆLLESKONTORET TILBYDER SCENE & TELESLYNGE?     Vi har en scene på 50 m2 som kan klappes sammen og slås op, både i fuld størrelse, eller det der er mindre.

     Samt en mobil teleslynge som består af en kuffert med anlægget, en højttaler med indbygget forstærker, en
     kablet håndmikrofon, et trådløst hadset samt 5 modtagere der virker med alle typer høreapparater.

     Anlægget kan også bruges uden teleslyngen, som almindeligt forstærker, højttaler og mikrofon anlæg.
   7   8   9   10   11   12