Page 10 - Nyhedsbrev november 2020 nr.51
P. 10

STØTTE OP TIL KR. 100.000,-!
    30 mio. kr. til det I brænder for! I kan også kontakte fonden via   i den almene boligforening. Fæl-
                      mail og telefon.          lesspisninger i forsamlingshuset.
    Med Lokalpuljen uddeler Nor-                      Lokale musikfestivaler. Og meget
    deafonden årligt 30 mio. kr. til  Foreninger og andre almennyt-    mere.
    mere end 1.000 lokalt forankrede  tige organisationer kan søge op til
    projekter, som fremmer gode liv   100.000 kr. i støtte fra Lokalpuljen. I kan søge hele året
    inden for sundhed, motion, natur  Det typiske uddelingsbeløb er på  Lokalpuljen har ingen ansøgnings-
    og kultur.             mellem 5.000-30.000 kr. De væg-   frister. Ansøgninger modtages
                      ter at støtte mange, mindre projek- løbende og behandles 10 gange
    Kan jeres projekt få støtte?    ter i hele landet frem for færre og  årligt. Men husk at søge i god tid,
    Er I i tvivl om, hvorvidt jeres pro- større.              da der kan gå op til tre måneder,
    jekt kan få støtte?                           fra du sender din ansøgning, til du
    Udfyld dette skema         Lokalpuljen er til projekter, der  får svar.
                      indeholder aktiviteter, bidrager til
      http://kortlink.dk/2923u    det lokale fællesskab samt invol-  De har kun mulighed for at støtte
                      verer og er til glæde for mange i  aktuelle projekter. De yder derfor
    og få inden for 72 timer en hur-  foreningen eller i lokalområdet.  ikke støtte til projekter eller aktivi-
    tig vurdering af, om jeres projekt                   teter, der allerede er afviklede eller
    falder inden for rammerne af det,  Det kan være fodboldklubben,    til udstyr, der er anskaffet inden, I
    fonden yder støtte til - og dermed  som mangler bolde. Teaterforenin- har modtaget svar på jeres ansøg-
    har mulighed for at opnå støtte.  gen som har brug for rekvisitter til ning.
                      den nye forestilling. Et udekøkken
   5   6   7   8   9   10   11   12