Page 6 - Nyhedsbrev november 2020 nr.51
P. 6

INSPIRATION TIL HELHEDSPLAN             KASTRUP LYSTBÅDEHAVN
     I Esbjerg har de gang i hele to havneprojekter som begge støttes af Lokale- & Anlægsfonden!

    FØRSTE PROJEKT!           Esbjerg Strand. Samlet set vil de to grej - et sted, hvor man i robuste
    Et nyt unikt maritimt center på   projekter give et uovertruffet løft  maritime omgivelser kan passe og
    Esbjerg Strand skal danne ram-   til esbjergensernes muligheder for  pleje grej og både. På førstesalen
    men om et stærkt blåt fællesskab, et blåt fritidsliv.         etableres de sociale rum omkring
    der samtidig kan indfri områdets Lokale og Anlægsfonden støtter    en fælles plads. Det skal fun-
    særlige potentiale for blå aktivi- etableringen af centeret med 5.2  gere som et mødested, hvor man
    teter.               mio. kr.              udveksler erfaringer og viden om
                                        havet. Gårdspladsen i midten vil
    Det nye center skal give liv og næ- Ønsket med udformningen af det   være åbnet mod himlen, og byg-
    ring til både eksisterende og nye  nye center er at skabe en enkel,  ningens facade, der er inspireret
    foreninger, til den blå formidling  men poetisk og virkningsfuld    af træbådens dynamiske linjer, vil
    til skole og institutioner, til gæste- facilitet, der åbner sig op mod  beskytte brugeren mod det barske
    sejlerne i havnen og til de borgere, alle sider af Esbjerg strand. Rent  vejr, der ofte huserer i havnebyen.
    der ønsker at komme tæt på havet  arkitektonisk vil bygningen være
    og de blå aktiviteter. I tilknytning  opdelt i to funktionsniveauer.  Husets rummer godt 1000 m2
    til centeret realiseres en omfat-                    depot- og værkstedsfunktioner +
    tende rekreativ aptering af vand-  I stueetagen etableres ét stort over- godt 600 m2 overdækkende area-
    fladen igennem projektet Aqtiv i  dækket rum for både, værksted og ler og gårdrum i underetagen.

                                        Overetagen udgøres af godt 1000
                                        m2 opvarmede faciliteter + knapt
                                        700 m2 terrasser.

                                        Projektet har en anlægssum på
                                        54.922.000 kr.


                                           Status på planen her i
                                              Tårnby?
                                           Læs mere på side 8
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11