Page 4 - Nyhedsbrev november 2020 nr.51
P. 4

ER I ÅRETS UNGDOMSFORENING??

    Indstil en forening til årets ung- de, lokale arbejde, de initiativrige  Frist
    domsforening1            frivillige og dem, der tager det  Det er muligt at indstille en
                      lange seje træk, fortjener at blive  forening, gruppe eller et projekt
    Årets Ungdomsforening beløn-    fremhævet over for omverdenen    inden onsdag den 18. november,
    ner foreninger, grupper eller    og høste anerkendelse.       2020 kl. 23.59.
    projekter, der styrker forenings-
    livet og fællesskaberne i DUFs   Kriterier              Hvordan kåres vinderen?
    medlemsorganisationer. Hvis du   I vurderingen af de indstillede for- En dommerkomité med stor erfa-
    kender dem, der fortjener prisen,  eninger og projekter, vil der blive  ring inden for foreningsliv, kom-
    kan du nu indstille dem som Årets lagt vægt på:            munikation og organisation væl-
    Ungdomsforening 2020.                          ger en prisvinder, 2. og 3. plads.
                      - Nytænkning            Vinderen annonceres på DUFs
    Foreningslivet er fyldt med pro-  - Samarbejde, fx lokalsamfundet,  delegeretmøde d. 5. december og
    jekter, der udvikler og uddanner  andre lokalforeninger, skole, insti- offentliggøres også på DUFs hjem-
    de involverede, og som styrker lo- tutioner              meside og Facebookside.
    kalsamfundet. Aktiviteter er båret  - Frivillighed
    af initiativrige frivillige, som med  - Udvikling           Hvad vinder man?
    deres indsats, engagement og idéer                   Ud over at blive kåret som forbil-
    gør en stor lokal forskel.     Selve indstillingen         lede for resten af foreningslivet
                      Lokalforeninger, regionalforenin-  følger der en pengepræmie på
    DUF vil med Årets Ungdomsfor-    ger og projektgrupper i DUFs    10.000 kr. med prisen. Den kan
    ening hylde de projekter og lokale  medlemsorganisationer kan ind-   investeres i aktiviteter, der udvik-
    initiativer, som styrker forenings- stilles til prisen.        ler og styrker foreningen.
    livet ved at tænke udvikling og   Du indstiller ved at udfylde ind-
    synliggørelse ind i det klassiske  stillingsblanketten og sende den til         >>>>>>>>>>>
    foreningsarbejde. Det engageren-  aaretsungdomsforening@duf.dk


      VIDSTE DU


         AT...


         FÆLLESKONTORET TILBYDER TRYK AF PLAKATER?     Vi har en plotter, hvor der kan printes i store størrelser, helt op til A1.

     Papiret er på ruller så i teorien kan der trykkes op til 60 cm bredt og 30 meter
     langt....!
     Prisen regner maskinen selv ud fra forbrug af toner og papir. Så en plakat med
     tekst alene er faktisk utrolig billig.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9