Page 3 - Nyhedsbrev november 2020 nr.51
P. 3

Corona-nødpulje bliver forlæn-   aftalepartierne, for den er afgø-  hvervsministeriets hjemmeside.
    get                 rende for at vi også har et stærkt
                      foreningsliv på den anden side af  DUF er i færd med at afdække
    DUFs COVID-19 nødpulje får     coronakrisen,” siger Chris Borup  aftalens betydning for DUFs med-
    21 mio. til at fortsætte hjælpen til  Preuss, formand for DUF.     lemsorganisationer og vil hurtigst
    foreningslivet                             muligt melde informationer ud
                      COVID-19 nødpuljen støtter     om puljen og en kommende an-
    DUFs COVID-19 nødpulje bliver    lokale børne- og ungdomsforenin-  søgningsfrist.
    tilført yderligere 21. mio. kr. til at  ger og sammenslutninger, som er
    holde hånden under forenings-    presset økonomisk pga. coronap-          (Sakset fra www.duf.dk)
    livet i de kommende 3 måneder.   andemien, for eksempel i form
    Det står fast efter at Regeringen  af tabte indtægter. I den seneste
    og flere af folketingets partier har  ansøgningsrunde modtog DUF
    besluttet af fortsætte støtten til  ansøgninger for 20 mio. kr.
    foreningslivet.
                      Konkret betyder aftalen at rege-
    ”Foreningslivet er stadig hårdt   ringen og aftalepartierne afsætter
    presset af coronapandemien, og vi  yderligere 150. mio. kr. til hjælpe-
    ser sandsynligvis ind i en længere  puljerne under DUF, DIF, DGI og
    periode med restriktioner. Derfor  Firmaidrætten.
    er vi meget taknemmelig for den
    fortsatte hjælp fra Regeringen og  Du kan se hele aftalen på Er-      VIDSTE DU


         AT...


           FÆLLESKONTORET TILBYDER KOPISERVICE?     Vi trykker i A3, A4 og A5. Der trykkes i såvel farver som sort. Papirskvalitet fra 80 g til 160 g.
     Papir i faver.


     Der kan både hæftes i hjørner og der kan foldes og hæftes i ryg.

     Prisen er som udgangspunkt kr. 0,25 uden farver i A4 og kr. 0,75 med farver i A4.
   1   2   3   4   5   6   7   8