Page 8 - Nyhedsbrev april 2020 nr. 48
P. 8

MinForening - en app

     For tre år siden startede MinFore- tværs af hold og foreninger, så  Ønsker I tips og tricks til at
     ning op som en foreningsapp, der de hurtigt kan tilmelde sig akti-  komme godt i gang med de nye
     med fokus på brugernes digitale  viteter, kommunikere og betale   funktioner eller til at sætte en
     tryghed optimerer foreningens   for kontingent, ture, tøj mv. via  flergrenet forening op, er I som
     aktivitetsstyring og interne kom- MobilePay.             altid mere end velkommen til at
     munikation.                              kontakte os.
                       MinForening er helt gratis – uden
     Sidenhen er MinForening blevet   skjulte gebyrer for foreningen og  Peter Wilgaard
     udbygget med en webplatform,    uden at brugernes data sælges   Mobil: 28760099
     hvormed Betalingsmodul og     til tredjepart, fordi MinForening  www.minforening.dk
     integrationer til WinKAS Air og  finansieres gennem sponsora-
     Conventus er blevet tilføjet.   ter. Sponsorvisningen sker ved
                       opstart af app og web, hvorefter
     Med vores seneste opdatering    MinForening er reklamefri.
     indeholdende aktivitetsbetaling
     og nye funktioner til betalings-  Vores mål er nemlig at skabe
     modulet udgør MinForening nu    størst mulig værdi for foreninger-
     et fuldgyldigt og brugervenligt  ne i Danmark, hvilket vi på daglig
     foreningssystem, der gør det    basis gør gennem vores app, web
     nemt for ledere, trænere, instruk- og blog.
     tører og kasserer at styre forenin-
     gens aktiviteter, medlemmer og   Vi vil desuden gerne dele vær-
     betalingsopkrævninger.       dierne i MinForening med jer
                       foreninger, hvorfor I nu kan blive
     Samtidig gør MinForening det    medejere af MinForening Dan-
     nemt for medlemmer, frivillige   mark, læs mere herom på https://
     og forældre at skabe overblik over minforening.dk/om-os/
     egne og familiens aktiviteter på
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12