Page 10 - Nyhedsbrev april 2020 nr. 48
P. 10

DIF TILPASSER ANBEFALINGER OM                   UDENDØRSIDRÆT    Idrætsforeninger kan godt      er vigtigt at understrege,” siger  forsvarlige former, og hvis de er i
    afvikle udendørsidræt uden     DIF-formand Niels Nygaard og    tvivl om, hvorvidt det kan lade sig
    kropskontakt, hvis aktiviteten   fortsætter:             gøre, så skal de lade være,” siger
    holder sig inden for myndighe-                     Niels Nygaard.
    dernes anbefalinger. Sådan lyder  ”Vi valgte dengang at gå et skridt
    DIF's tilpassede anbefalinger om videre og på eget initiativ anbefale  Ud over sundhedsmyndigheder-
    udendørsidræt efter dialog med   en nedlukning af udendørsidræt-   nes anbefalinger supplerer DIF
    Sundhedsstyrelsen.         ten ud fra et forsigtighedsprincip.  med nogle flere retningslinjer.
                      Siden da har danskerne har fået   Blandt andet at udøvere bør møde
    DIF tilpasser anbefalingerne til  myndighedernes anbefalinger om   omklædte og tage hjem efter endt
    sine specialforbund og idrætsfor-  blandt andet at holde afstand, sør- aktivitet, og at udøvere i videst
    eninger efter dialog med Sund-   ge for høj håndhygiejne og ikke at  mulig omgang bør medbringe
    hedsstyrelsen. Fremover lyder    mødes i større grupper ind under  egne træningsredskaber.
    anbefalingen fra DIF, at uden-   huden. Derfor stoler vi på, at vores
    dørsidræt, som vel at mærke ikke  foreninger er i stand til at afholde  ”Vi har mærket en meget stor
    indeholder kropskontakt, godt    udendørsidræt uden kropskontakt interesse fra mange af vores for-
    kan afholdes, når det sker inden  forsvarligt og inden for rammerne  eninger, der tripper for at komme i
    for rammerne af de generelle krav  af myndighedernes retningslinjer”. gang under de rigtige omstændig-
    og anbefalinger, som sundheds-                     heder. Jeg er glad for, at Sundheds-
    myndighederne og regeringen har   Den tilpassede anbefaling er ikke  styrelsen har hjulpet til med en
    offentliggjort på coronasmitte.dk. et krav til foreninger om at starte  vejledning, selvom styrelsen har
                      udendørsidræt op. Det understre-  rigtig meget at se til i øjeblikket,”
    Sundhedsstyrelsen har udarbejdet  ger Niels Nygaard.         siger Niels Nygaard.
    plakater med råd og vejledning til
    ophængning ved udendørs træ-
    ning, og de bliver videreformidlet
    til idrætsforeningerne.


    DIF valgte at lægge en mere
    restriktiv linje end regeringen,
    da DIF den 11. marts anbefalede
    sine foreninger og specialforbund
    at indstille al udendørs aktivitet.
    Regeringens anbefaling og se-
    nere påbud har kun drejet sig om
    indendørs idræt, men DIF tog på
    eget initiativ skridtet videre og
    opfordrede også til en indstilling
    af udendørsidrætten. At anbefalin-
    gen nu ændres, betyder dog ikke
    en tilbagevenden til den klassiske
    udendørsidræt.           ”Der er tale om frivillige for-   FAKTA:
                      eninger, hvor der er forskelle fra
    ”Vi er meget langt fra normale   forening til forening og idræt til  For DIF er det afgørende, at krav
    tilstande. Myndighedernes anbefa-  idræt. Vores tilpassede anbefalin- og anbefalinger fra sundhedsmyn-
    linger og krav skal overholdes, og  ger er ikke et krav til foreninger  dighederne overholdes. De inde-
    derfor er det en helt anden form  om at starte aktiviteter op. De   bærer blandt andet:
    for idræt, end den vi kender. Det  kan gøre det, hvis det sker under
   5   6   7   8   9   10   11   12