Page 7 - Nyhedsbrev april 2020 nr. 48
P. 7

FRILUFTSFESTIVAL I TÅRNBY

     Kære klubber og foreninger i    med tidligere har Friluftsfesti-  Festivalen afholdes i år i Tårn-
     Tårnby!              valen blandt andet til formål at  byparken.
                      inspirere børn og unge til (nye)  Da vi ikke ved hvornår man kan
     Vi ved at det for mange er en   fritidsaktiviteter og hjælpe foræl- afholde møder igen, kan vi ikke
     underlig tid og at det kan synes  dre, der mangler ressourcer til at  på nuværende tidspunkt invitere
     mærkeligt at beskæftige sig med  finde og bakke op om fritidsakti- til planlægningsmøde. Så snart
     planlægning af diverse sociale   viteter for deres børn. Festivalen  der er nyt på den front skriver vi
     aktiviteter.            arrangeres som en markedsplads,  til jer igen.
                      hvor gæsterne kan møde lokale
     Men vi håber selvfølgelig - som så klubber og foreninger. Børnene  Hvis I på nogen måde - i nær
     mange andre - at tingene ser helt  kan prøve forskellige aktiviteter  fremtid - kan tilkendegive, hvor-
     anerledes ud til september, hvor  og forældrene har mulighed for   vidt I ønsker at deltage så vil vi
     vi afholder årets Friluftsfestival.  en snak om mere praktiske ting  være glade. Husk i så fald også,
     Vi regner med et brag af en festi- omkring et eventuelt medlem-   at informere om hvilke søndage i
     val og håber at jeres foreninger  skab i jeres klubber.       september der passer jer bedst.
     igen i år er med til at gøre festi-
     valen til en succes – både hvad  Flere foreninger/klubber har som  Venlig hilsen
     gælder planlægning og afholdelse. noget nyt foreslået at festivalen
                      afholdes en weekend i stedet for  Naomi Gurfinkiel, Frivillighedsko-
     Måske denne tid netop giver mu-  en hverdag. Det synes vi er en   ordinator Tårnby kommune &
     lighed for fordybelse og kreativi- god ide og derfor holdes festiva-
     tet i forhold til planlægning af fe- len 2020 på en søndag. Da der  Malene Pedersen, boligsocial
     stivalen, så vi sammen kan skabe  ofte er stævner og konkurrencer i  medarbejder i Tårnbyhuse, 2573
     noget unikt for børn og unge i   weekenderne vil den eksakte dato 7135, boligsocial@taarnbyhuse.dk
     Tårnby. Alle idéer er velkomne.  bliver fastsat, når vi ved hvem af  - www.taarnbyhuse.dk
                      jer der har lyst til at være med.
     For de af jer der ikke har været

             CORONA OG ØKONOMISKE     KONSEKVENSER – HVAD GØR DU SOM


                 IDRÆTSFORENING?    Coronavirus har ført til aflysnin- - Hvilke idrætsarrangementer er   dig lønkompensationsordning,
    ger og meget andet i idrætsfor-   ramt af force majeure        kompensationsordningen for faste
    eningerne. DGI’s jurist giver gode  - Aflyste arrangementer – hvad   udgifter, særlig kompensations-
    råd om, hvad idrætsforeninger    gør du?               ordning for idræts- og forenings-
    skal gøre i forhold til de økono-  - Udsatte arrangementer – hvad   livet på 50 mio. kr. og folkeoplys-
    miske konsekvenser. Både når    med deltagerbetaling?        ningsmidler.
    det gælder aflysninger af arrange- - Løsninger indskrevet i aftaler
    menter og aktiviteter og i forhold  - Aflysninger af almindelige med- Find den fulde artikel og de
    til muligheden for økonomisk    lemsaktiviteter           mange gode råd fra DGI her:
    kompensation.            - Mulighed for økonomisk kom-
    Her får du DGI Juras gode råd om pensation fra staten         http://kortlink.dk/25g6y
    blandt andet:            Herunder kompensation for
                      aflyste arrangementer, midlerti-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12