Page 5 - Nyhedsbrev april 2020 nr. 48
P. 5

INFO FRA KOMMUNEN

    Kommunale mødelokaler til foreningsvirksomhed m.m.


    Til foreningers faste mødevirksomhed og aftenskolers undervisning i sæsonen 2020/2021 (15.8.2020 –
    30.6.2021) kan følgende lokaler udlånes:

    Lokalerne i Foreningscentret, Amager Landevej 71
    Lokalerne på Kastrupvej 326
    Lokalerne i Vandtårnet, Oliefabriksvej 102.
    Lokalerne på Kastrup Idrætsanlæg, Ved Diget 21
    Lokalerne på Hovedbiblioteket, Kamillevej 10 (udlån gælder kun for et ½ år)


    Ansøgning om benyttelse af ovennævnte lokaler i sæsonen 2020/2021 skal være Kultur og Fritid i hænde
    senest den 1.5.2020.
    Ansøgning skal fremsendes gennem Tårnby Kommunes digitale bookingsystem.
    Ansøgning om enkeltudlån af nævnte lokaler skal være Kultur og Fritid i hænde senest 8 uger inden mødet/
    arrangementet.
    Ansøgning om benyttelse af lokaler på kommunens folkeskoler på lørdage/søndage skal fremover være Kul-
    tur og Fritid i hænde senest 2 måneder inden arrangementet.

    Svar på ansøgningerne kan forventes inden udgangen af juni 2020.            EKSTRAORDINÆRE MIDLER     Lokale idræts- og spejderfor-    mv. De står i en situation, hvor  mindre arrangementer med
     eninger får et ekstraordinært    de allerede har afholdt udgifter  under 500 deltagere.
     tilskud tilskud for at afbøde    til planlægning, men desværre
     de økonomiske konsekvenser,     ikke kan få de forventede ind-   Midlerne fordeles forholdsmæs-
     som foreninger rundt omkring    tægter fra arrangementerne.     sigt i de tre foreningspuljer, der
     i Danmark oplever på grund     Derfor er jeg rigtig godt tilfreds  allerede eksisterer på idræts- og
     af aflyste arrangementer og     med, at vi fra politisk side er   spejderområdet til lokalfor-
     manglende indtægter mv. som     blevet enige om at hjælpe de    eninger, og som administreres
     følge af COVID-19.         lokale foreninger med op til    af hhv. Firmaidrætten, DIF og
                       50 mio. kr., så de fortsat kan   DGI i fællesskab samt DUF. De
     Kulturminister Joy Mogensen     blive ved med lave aktiviteter   50 mio. kr. afsættes med 23 mio.
     siger:               for rigtige mange danskere – og   kr. til DIF, 21 mio. kr. til DGI,
     ”De lokale idrætsforeninger er   dermed fastholde de mange lo-    3,5 mio. kr. til Firmaidrætten og
     en stor og vigtig del af det frivil- kale fællesskaber – når vi er på  2,5 mio. kr. til DUF øremærket
     lige, folkeoplysende arbejde    den anden side af krisen.”     spejderne.
     i Danmark, som primært er      Baggrund
     drevet af frivillig arbejdskraft.                    (Sakset www.foreningstilskud.dk)
     Mange af de lokale foreningers   Aftalepartierne har besluttet
     likviditet er lige nu hårdt pres-  at yde et ekstraordinært til-
     set, fordi de har været nødt til  skud på 50 mio. kr. til lokale
     at nedlukke deres aktiviteter    idræts- og spejderforeninger og
     – og aflyse eller udskyde deres   fortrinsvis til de foreninger, der
     arrangementer, fodboldskoler,    er hårdest ramt af eksempelvis
     spejderstævner, motionsløb     medlemstilbagegang og aflyste
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10