Page 9 - Nyhedsbrev april 2020 nr. 48
P. 9

En ny krisepulje, der tilgodeser  hvis behov er opstået eller for-  er I meget velkomne til at skrive
     aktiviteter for udsatte børn og  stærket som direkte konsekvens   til projektleder i Liljeborgfonden,
     unge, har set dagens lys. Vi tror,  af Corona-krisen. Der kan søges  Marie Signe Johansen, på mj@
     at den kan komme flere af jer til  om 50.000 – 500.000.       nefo.com.
     gavn og sender jer derfor denne
     information.            I kan læse mere om den ekstra-   OBS: I hele juni måned åbner
                      ordinære pulje på https://www.   Liljeborgfonden op for ansøgnin-
     Puljen er oprettet af Liljeborg-  liljeborgfonden.dk/corona-relate- ger til projekter målrettet samme
     fonden, som har afsat en ektra-  ret-ansogning.           målgrupper. Dog omfatter denne
     ordinær ’corona-pulje’ på 8 mio.                   pulje også projekter, der ikke
     kroner til projekter målrettet   Ansøgningsfrist: 4. maj      direkte relaterer sig direkte til
     udsatte børn og unge samt ud-                     Corona-krisen.
     satte mødre med mindre børn.    Har I spørgsmål til puljen og om,
     Midlerne uddeles til aktiviteter,  hvorvidt puljen er relevant for jer,    (Sakset fra www.duf.dk)
   4   5   6   7   8   9   10   11   12