Page 6 - Nyhedsbrev april 2020 nr. 48
P. 6

Det bobler med fællesskaber i Tårnby Kommune

                 Klik ind og find andre, som deler dine interesser


          Måske leder du efter:              Vi ses på
          En at dele oplevelser med?

          En at dyrke motion med?
          En ny ven at tale med?
          En ekstra frivillig?       FØRSTE SPÆDE CORONA ÅBNING...
     Udendørsaktiviteter for 10 perso-                   hedsstyrelsen at der så vidt muligt
     ner kan gennemføres, hvis man   Sundhedsstyrelsen henviser til   benyttes personlige rekvisitter.
     tager hensyn til myndighedernes  Sundhedsstyrelsens generelle råd  Hvor dette ikke er muligt, skal
     anbefalinger.           til forebyggelse af COVID-19.   der være særskilt opmærksom-
                      Disse er også relevante i forbin- hed på rengøring af fælles kon-
     DUFs medlemsorganisationer    delse med udendørs idrætsaktivi-  taktflader, hver gang en person
     kan afholde mindre aktiviteter   teter og omfatter bl.a. følgende: afslutter brugen af en rekvisit. Det
     udendørs, efter at Sundhedsmyn-                    forudsættes, at klubhuse og fæl-
     dighederne har udstukket nogle   Mød ikke op, hvis du har symp-  les badefaciliteter stadig ikke er
     generelle retningslinjer for uden- tomer som fx feber, hoste, mu-  tilgængelige.
     dørsaktiviteter efter dialog med  skel-ømhed, og gå straks hjem,
     DIF – Danmarks Idræts Forbund.   hvis du får sådanne symptomer        (Sakset fra www.duf.dk)
                      Hold afstand på 2 meter til andre
     Retningslinjerne er udarbejdet   personer Vær særlig opmærksom
     med fokus på idrætsaktiviteter,  på håndhygiejne, brug håndsprit,
     men kan også overføres til DUFs  hvis der ikke er mulighed for at
     medlemsorganisationer.       vaske hænder med vand og sæbe.
                      Host i din albue eller i et papir-
     Det betyder at udendørsaktivi-   lommetørklæde
     teter for maks. 10 personer kan   Hvis der i forbindelse med
     gennemføres, så længe man tager  træning og brug af faciliteter
     hensyn til Sundhedsstyrelsens   benyttes rekvisitter (fx ketcher
     anbefalinger:           eller golfkøller), anbefaler Sund-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11