Page 3 - Nyhedsbrev april 2020 nr. 48
P. 3

SAMARBEJDE MELLEM KOMMUNER         OG FORENINGSLIV ER VIGTIGERE


                  END NOGENSINDE    Som folkefærd er vi danskere    dyrket idræt, glæden ved at spille
    kendt for stærke fællesskaber og  floorball som led i behandlingen. I
    for, at vi stifter en forening, så  Aalborg Øst bliver der banket på i
    snart vi får chancen. Derfor ligger  de områder, hvor vi ved, at der er
    det os fjernt at isolere os, som det  behov for lidt ekstra hjælp for at
    har været nødvendigt den seneste  forvandle de gode intentioner til
    måned.               handling. I blandt andet Kolding
                      og Guldborgsund sker indsatsen
    Når vi igen vender tilbage til   i tæt samarbejde med de lokale
    hverdagen, er der mere end no-   boligselskaber.
    gensinde brug for et stærkt lokalt
    foreningsliv. I Bevæg dig for livet  Samarbejdet handler også om at
    arbejder vi i DGI, Danmarks     fjerne benspænd for foreninger. I
    Idrætsforbund (DIF), TrygFon-    Horsens har de sløjfet 25-årsreg-
    den og Nordea-fonden sammen     len og belønner nu foreningerne
    med 21 kommuner, og vi håber, at  for at få flere voksne medlem-
    vores erfaringer kan bruges til at  mer.
    komme så stærkt som muligt ud af
    krisen igen.            Kommunerne viser også selv
                      vejen. Hillerød har indført ugent-
    Heldigvis står de lokale idrætsfor- lig motion i arbejdstiden for alle
    eninger historisk stærkt. På lands- 5.500 kommunalt ansatte. Og flere
    plan viser helt nye medlemstal for  kommuner har under coronakri-
    DGI og DIF, at der for første gang  sen startet digitale træningsfælles-
    er over 2,3 millioner medlemmer.  skaber, hvor der kan deles øvelser
    Alene i de 21 Bevæg dig for livet- med kollegerne.
    kommuner er der kommet 22.181
    flere medlemmer i foreningerne   Vi bliver i øjeblikket mindet om,
    det seneste år. Det skyldes blandt  hvor afhængige vi er af positive
    andet bedre samarbejde mellem    fællesskaber. Derfor håber vi, at
    kommune og foreninger, så vi kan  vores erfaringer kan inspirere alle
    ’matche’ danskerne med det helt   landets kommuner til at skabe en
    rigtige tilbud.           sammenhængende idrætsindsats.
                      Til gavn for folkesundheden, den
    Særligt idrætsuvante vil ofte være i lokale sammenhængskraft, livs-
    kontakt med kommunen i forve-    kvaliteten og økonomien.
    jen. Det er afgørende, at vi hurtigt
    kan finde den rette forening, når       (Sakset fra www.dif.dk)
    vi skal gøre flere aktive med for
    eksempel ”kom-i-gang aktiviteter”.
    En konkret løsning er at indgå
    partnerskaber med idrætsfor-
    eninger, der har tilbud til særlige
    målgrupper. I Brønderslev finder
    KOL-patienter, der aldrig før har
   1   2   3   4   5   6   7   8