Page 7 - Nyhedsbrev april 2021 nr.53
P. 7

MENTOR SØGES
    Venskab for livet          område hvorfra vedkommende
                      kommer.
    Foreningen NORDEN har si-
    den 1985 gennemført et nordisk   Nordjobberne får overenskomst-
    udvekslingsprojekt Nordjobb, som mæssig løn og så selv betaler for
    har givet 27.000 unge oplevelser  omkostningerne - herunder bo-
    for livet.             ligomkostningerne. Så det vil ikke
                      være en økonomisk byrde for jer
    Vi vil spørge, om du/I har mulig-  at involvere jer i projektet. Og vi
    hed for at være mentor for en ung  kan godt skaffe job og bolig til den
    (18 - 30 årig) fra et af de andre  unge, hvis I ikke lige har noget på
    nordiske lande, når de kommer til  rede hånd.
    Danmark i nogle uger i sommer.
                      Måske har I også i jeres familie
    Mentorordningen går ud på, at I   nogle familiemedlemmer på 18
    hjælper den unge til rette i Dan-  - 30 år, som kunne tænke sig at
    mark. Det kan strække sig fra blot  komme på udveksling på lignende
    en telefonforbindelse, så vedkom-  vilkår i et andet nordisk land. Så
    mende har en dansker at ringe    er de altid velkomne til at søge et
    til, hvis der er nogle spørgsmål.  Nordjobb på https://www.nord-
    Men det kan også være, I kender   jobb.org/da/soeg-job. 
    en virksomhed i jeres område,
    som kan ansætte en ung fra et af  Hvis I har interesse for at indgå i
    de andre nordiske lande i nogle   den ene eller anden form i årets
    uger i sommer. Måske kender I et  Nordjobb-udveksling, hører vi
    sted i lokalområdet, hvor vedkom-  meget gerne fra jer på mailadres-
    mende kan bo, eller I selv har et  sen danmark@nordjobb.org eller
    ledigt værelse. Måske I også kan  I kan kontakt vores Nordjobb-
    vise den unge lidt rundt i området  konsulent Christian Lagoni på tlf.
    i fritiden, fortælle om naturen, hi- 2243 3740. 
    storien og give vedkommende lidt
    varme og tryghed og nogle ekstra  Med venlig hilsen
    oplevelser. 
                      Peter Jon Larsen
    Vi vil gerne folkeliggøre udveks-  Generalsekretær
    lingen, da det kan give de unge
    en endnu større oplevelse ved at
    komme til et andet nordisk land                     Foreningen NORDENs Lands-
    - og måske også give jer en helt                     kontor
    særlig sommer, der kan resultere                     Vandkunsten 12
    i en længerevarende relation til                     DK-1467 København K
    den person, I er mentor for, til                     Telefon: +45 3542 6325
    vedkommendes familie og det
                                         www.foreningen-norden.dk
                                         landskontoret@foreningen-
                                         norden.dk
                                         Facebook: www.facebook.com/
                                         foreningennordendk
                                         Twitter: @nordenDK
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12