Page 2 - Nyhedsbrev april 2021 nr.53
P. 2

IDEER TIL EN FÆLLES OPSTART


                  EFTER CORONAEN?

    På seneste møde i Folkeoplys-    bragende gode og vidt favnende   hurtigtarbejdende udvalg der
    ningsudvalget besluttede man at   foreningsliv vi rent faktisk har i  knokler på med at finde ud af i
    afsætte resten af initiativpuljen til  Tårnby kommune!         øjeblikket.
    at hjælpe foreningerne i gang efter
    coronaen.              Folk skal gerne få øjnene op for  Der tales både om en samlet an-
                      dette og herefter komme væltende  noncekampagne/hvervekampagne
    Hvornår den reelt slutter ved vi  ind alle steder efter at have ligget i  for foreningslivet herude som en
    ikke, men tanken er at stable et  dvale foran fjernsynet i mere end  fritidsudstilling hvor alle viser
    arrangement på benene efter som-  et år.               frem hvad de kan.
    merferien, hvor det handler om at
    gøre borgerne opmærksom på det   Hvordan det gribes an, er der et  Det kan måske kombineres med et
                                            tilbud om at ”alt er gratis”
                                            i en uge eller to, hvor man
                                            så kan prøve sig frem til
                                            hvad man har lyst til.

                                            Det er også drøftet om
                                            hvorvidt man skulle køre
                                            nogle workshops for
                                            ledere/instruktører hvor
                                            man blandt andet klæder
                                            folk på til at skabe tryghed
                                            i foreningen (i forhold til
                                            håndteringen af corona)
                                            samt måske en aften med
                                            en ordentlig peptalk, hvor
                                            vi alle bliver rystet sam-
                                            men og gjort klar til at yde
                                            endnu en indsats til sæson-
                                            starten.

                                            Som sagt knokles der på
                                            for at lave nogle gode tiltag
                                            og arrangementer, og det
                                            varer ikke længe før jeg
                                            vender tilbage til alle med
                                            noget mere konkret.


                                            Er der kommentarer/for-
                                            slag til ovenstående så send
                                            dem gerne - og snarest - til
                                            Fælleskontoret på tfr@tfr.
                                            dk


                                            Michael, sekretær for TFR
                                            & KTIS
   1   2   3   4   5   6   7