Page 8 - Nyhedsbrev april 2021 nr.53
P. 8

GENSTARTSTEAMET FORESLÅR..
    Regeringens Genstartsteam har    andre tiltag:            støtte store og små kultur- og
    et forslag til fordeling af de 50                    idrætsbegivenheder. For eksempel
    mio. kroner der er bevilget.    1:                 støtter et samlet genstartsteam, at
                      2 mio. kr. til en landsdækkende   idræts- og kulturlivet tænkes ind
    Regeringen og et flertal i Folketin- kampagne under og efter genåb-  i arbejdet med et coronapas, så
    get har afsat 50 millioner kroner  ningen, der skal få borgerne til at  det hurtigst muligt kan komme i
    til at gennemføre aktiviteter, der  vende tilbage til idræts- og kultur- anvendelse i sektoren,” siger han i
    kan genstarte idræts- og kultur-  livet.               en pressemeddelelse.
    livet, og det bliver partierne bag
    aftalen, som skal beslutte, hvordan 2:                 (Sakset fra www.idan.dk)
    pengene skal bruges på baggrund   5 mio. kr. til S.A.F.E. Denmark-
    af anbefalinger fra genstartsteam- projektet, hvor tilskuere til Su-
    et.                 perligakampe hurtigtestes med
                      antigentests før kampen for at
                      se, om det er et redskab, der kan
                      bruges til reducere smittespred-
                      ning. Superliga-ordningen skal
                      implementeres bredt i idræts- og
                      kulturlivet, når det er muligt, og
                      sektoren skal også tænkes ind fra
                      starten, hvis der laves et corona-
                      pas.

                      3:
                      6 mio. kr. til et innovationslabora-
                      torium, som kan udvikle nye digi-
                      tale formater og løsninger, der kan
                      genstarte idræts- og kulturlivet
                      på den korte bane og skabe bedre
                      brugeroplevelser på længere sigt.


                      4:
                      36,5 mio. kr. til puljer, som aktører
                      inden for idræts- og kulturlivet
                      kan søge til udvikling og afprøv-
                      ning af nye formater blandt andet
                      inden for sikkerhed, tilgængelig-
                      hed og aktiviteter i det offentlige
                      rum.


                      Administrerende direktør i DBU,
                      Jakob Jensen, har været formand
                      for genstartsteamet, og han regner
                      ikke med, at problemerne i sekto-
    Udover forslaget om at indsamle   ren kan løses med et fingerknips.
    data om borgernes bekymringer
    i forhold til at deltage i idræts- og  ”Men vi peger på nogle løsninger,
    kulturbegivenheder, foreslår gen-  der giver mulighed for at afprøve
    startsteamet at bruge penge på fire nye formater og dermed under-
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12