Page 9 - Nyhedsbrev april 2021 nr.53
P. 9

FORENINGER, HVIDVASK & BANKER
     Politikere vil fritage små for-  problem. Vi vil gå ind i udvalget  kan gøre det mindre bureaukra-
     eninger for regler om hvidvask   med den ambition, at der sker   tisk for foreningerne at have en
                      reelle lettelser for foreningerne,  bankkonto.
     Finans Danmark har inviteret    uanset om det sker gennem æn-
     repræsentanter fra ministerier,  dringer af loven, nye vejledninger ”Bankerne er klar til at finde
     myndigheder og foreningslivet,   eller ændret praksis i bankerne,”  løsninger sammen med forenin-
     herunder DUF og DFS, med i et   skriver Michael Voss i en artikel  gerne, så der kan blive taget hånd
     arbejdsudvalg, som skal komme   på Dansk Folkeoplysnings Sam-   om de udfordringer, reglerne
     med forslag til, hvordan det kan  råds hjemmeside.          giver. Men det kræver, at man
     blive lettere for foreningerne at                   også politisk er klar til det. Man
     have en bankkonto.                          skal være klar til at lette kravene
                                        til bankerne – så de kan lette
     Hvidvaskningsloven gør det                      kravene til foreningerne – uden
     besværligt for foreninger at have                   at bankerne bliver straffet for det
     en konto i en bank. Nu skal en                    efterfølgende,” siger administre-
     arbejdsgruppe ledet af Finans                     rende direktør i Finans Danmark,
     Danmark komme med løsnings-                      Ulrik Nødgaard i en artikel på
     forslag, der kan lette processen.                   Finans Danmarks hjemmeside.

     Hvidvaskningsloven gør det både                    Arbejdsgruppen skal frem mod
     svært og dyrt for mindre forenin-                   sommeren arbejde på løsnings-
     ger at have en konto i en bank.  Det er politikerne bag beslut-   forslag.
     Derfor foreslår en række partier  ningsforslaget enige i:      ”Vi skal sikre, at vi kommer med
     nu, at ”små foreninger med en be- ”Kampen mod hvidvask koster    ideer, der har den rette balance
     grænset økonomi bør fritages for  Foreningsdanmark mange penge, mellem på den ene side at holde
     de kontrolkrav, bankerne stiller, i  fordi bankernes hvidvaskkontrol  fokus på bekæmpelsen af øko-
     det omfang det er muligt i hen-  er en væsentlig kilde til de stigen- nomisk kriminalitet og på den
     hold til hvidvaskningsloven.”   de gebyrer. Dette belaster forenin- anden side at sikre en så smidig
                      gernes økonomi tungt,” skriver   proces som muligt for foreninger
     Det fremgår af et beslutningsfor- de i bemærkningerne til beslut-  og banker,” siger Kjeld Gosvig-
     slag sendt til Folketinget.    ningsforslaget og beder regerin-  Jensen, der er juridisk direktør i
                      gen om at undersøge, om det er   Finans Danmark og formand for
     Ifølge de regler, der gælder lige  muligt at lave en bagatelgrænse,  arbejdsgruppen.
     nu, skal frivillige foreninger   så små foreninger kan undtages
     blandt andet fremvise legitima-  fra reglerne om hvidvask.     Det er planen, at arbejdsgruppen
     tion for alle bestyrelsesmedlem-                   skal have et idekatalog klar til po-
     mer og indsende vedtægter for   Bankerne vil også gerne finde   litikerne inden sommeren 2021.
     at kunne få en konto i banken.   løsninger på de problemer, som
     Derudover kan det koste forenin-  hvidvaskningsloven giver det
     gerne op til flere tusind kroner at  danske foreningsliv. Finans Dan-
     oprette en konto, mens de årlige  mark, der er en interesseorganisa-
     gebyrer for at have en netbank og  tion for realkredit- og banksekto-
     et betalingskort også kan løbe op,  ren, har inviteret repræsentanter
     fordi de skal betales hvert år.  fra ministerier, myndigheder og
                      foreningslivet, herunder DFS
     ”Allerede nu ved vi fra vores   og Dansk Ungdoms Fællesråd
     medlemsorganisationer og ikke   (DUF), med i et arbejdsudvalg,
     mindst fra deres lokalforeninger,  som skal lave et idekatalog med
     at det er et reelt og belastende  forslag til, hvordan politikerne
   4   5   6   7   8   9   10   11   12