Page 10 - Nyhedsbrev april 2021 nr.53
P. 10

EN HISTORIE OM EN FORENING FRA                  DET VIRKELIGE LIV!
    FDF'erne i Viborg kunne sidste år  Et krav om en røgalarm var dog   ikke på praktikken, siger Henrik
    endelig indvie deres nye bålhytte  ikke den eneste overraskende mel-  Nicolaisen.
    og shelterplads. Men ikke helt,   ding, som foreningen fik.
    som de havde håbet.                           Bålhytten blev indviet sidste år,
                      - Der var også krav om, at shel-  "og vi er ekstremt glade for den",
    Det tog omkring halvandet år at få terne skulle være handicapvenlige. siger Michael Hjort fra FDF Vi-
    godkendt planerne om en bålhytte Men altså ... Et shelter er jo med  borgs 3. kreds.
    og nogle shelters på sportspladsen  et lavt loft. Man skal bare derind
    i Viborgs sydlige bydel.      for at ligge og sove. Men vi fik at  - Men vi kalder den faktisk en
    Da byggetilladelsen endelig kom,  vide, at man skulle kunne køre op  aktivitetshytte, fordi den ikke som
    var det dog med nogle krav, som   i dem med en kørestol. Der greb   sådan er godkendt til bål, med
    FDF'erne ikke lige havde set for  jeg mig i den smule hår, jeg har til- mindre man bruger et bålfad, siger
    sig.                                  han.

    Og det er så derfor, at resultatet     Det er IKKE en        - Og det gør vi gerne, så fleksible
    blev, som det blev: Godt, men                      er vi da. Der findes bare mange
    anderledes end ønsket.            aprilsnar!        bålhytter magen til, som er god-
                                        kendte til bål. At vores ikke er
    Shelterne ligger spredt ud på                      giver den udfordring, at vi i week-
    grunden og er ikke bygget sam-   bage. Der er jo lavet hundredvis af  enderne tit oplever, at nogle unge
    men med bålhytten, hvilket først  shelters i Danmark uden ramper,   synes, det er hyggeligt at være i
    havde været planen.         for man kan jo ikke køre rundt i  hytten. Det må de også gerne, men
                      en kørestol i dem, påpeger Henrik  vi kan se om mandagen, at de har
    Men der kom et krav fra myndig-   Nicolaisen.             lavet bål. Hvis vi havde fået lov
    hederne om, at der skulle være                     til at lave et permanent bålsted,
    en røgalarm. Det kunne vi altså   En dispensation gjorde, at FDF'er- så var det heller ikke et problem,
    godt se et problem i. At have en  ne ikke skulle i gang med at etab- men når man har en bålhytte uden
    røgalarm i en bålhytte er måske   lere ramper - men shelterne blev  bålsted, så tænder man det bare
    ikke så praktisk, for når man har  altså bygget uden sammenhæng    på jorden, og det gør det jo endnu
    bål, er der jo røg, fortæller Henrik  med bålhytten.          farligere, siger Michael Hjorth.
    Nicolaisen fra FDF i Viborg.
                      - Der var faktisk også krav om, at  I Tårnby har de to FDF kredse
    - Der kan vi jo godt ryste lidt på  der skulle etableres flugtveje. Det  begge bygget bålhytter, men hel-
    hovedet og tænke "goddaw mand    er jo svært at forstå. Enhver kan jo digvis uden de stor sværdslag.
    økseskaft," erkender han.      hoppe ud, hvis det bliver aktuelt,
                      påpeger Henrik Nicolaisen.

                      Også den regel fik man lov til at
                      omgå efter nogle forhandlinger
                      frem og tilbage - blandt andet
                      fordi, FDF'erne bruger et bålfad,
                      når der skal tændes op.

                      - Mange FDF'ere rystede på ho-
                      vedet og spurgte sig selv, hvad de
                      dog laver i teknisk forvaltning. Det
                      er som om, at de ser på papiret og
   5   6   7   8   9   10   11   12